inicio

Archive for May, 2007

客戶服務員

空缺:1 個 已轉介人數(面試名額):8(14) 人

編號: CRU2007-T000298 合約制 日期: 31/5/2007

名稱: 客戶服務員 行業: 郵政署

工作時間:
每週6天,8:30am-6pm,工時按需要安排;工作期:7/07-7/08
*須1年私人機構客戶服務/熱線中心全職經驗.*流利英語及廣東話.

薪酬: 每月 $ 8515 地區: 上環

資歷: 中五程度;
須會考5科E包括中,英(乙);熟PPT,Word,Excel(須測試);打字:英20,中(倉頡/速成)15wpm,宜曉普通話(詳見附頁).

職責:
處理熱線中心電話查詢及帳戶申請;處理數據及更新帳戶資料;跟進客戶需要達至成功銷售;推銷郵政服務,市務推廣,或需戶外推銷.*須香港永久居民

客戶關係主任

空缺:3 個 已轉介人數(面試名額):5(17) 人

編號: CRU2007-T000297 合約制 日期: 31/5/2007

名稱: 客戶關係主任 行業: 郵政署

工作時間:
每週6天共48小時,9am-6pm,工時按需要安排;工作期:7/07-7/08
*須香港永久居民 *1年全職銷售/電話銷售/客戶服務中心經驗

薪酬: 每月 $ 8515 地區: 上環

資歷: 中五程度;
須會考5科E包括中及英(乙);熟電腦:中英文打字,Word及Excel(須測試);流利英語及廣東話,宜曉普通話(詳見附頁)

職責:
用電話銷售郵政產品及服務予中小企商業客戶,並達指定銷售目標;透過電話銷售及市場推廣發掘潛在商機及擴大客戶群(見附頁).*或需戶外工作.

蘋果日報送麥當勞$5現金券二張

明日蘋果日報送麥當勞$5現金券二張

http://www.utalk20.com/viewthread.php

結構工程師 (合約)

空缺:1 個 已轉介人數(面試名額):1(40) 人

編號: CRU2007-T000299 合約制 日期: 30/5/2007

名稱: 結構工程師 (合約) 行業: 屋宇署

工作時間: 週一至四:上午8:30-下午5:15,週五:上午8:30-下午5:30(按需要調整);
工作期:12個月(約滿酬金連僱主MPF供款為總底薪15%)

薪酬: 每月 $ 33355 地區: 港九新界

資歷: 大專或大學程度;必須於5.12.1975後選為香港工程師學會(結構)或(土木工程組)會員(須具相關經驗);及會考中,英(乙)E級(見附頁)

職責:審研結構圖則,確保符合(建築物條例)規定;視察樓宇,施工中的地盤,斜坡安全,現存樓宇的消防安全等(見附頁).*須工作時用電腦.*須香港永久居民.

文員 選舉事務處

空缺:45 個 已轉介人數(面試名額):110(160) 人

編號: CRU2007-T000294 合約制 日期: 29/5/2007

名稱: 文員 行業: 選舉事務處

工作時間: 每週工作5天(40.5小時),可能需超時工作,須戶外工作;

工作期: 5-9個月

薪酬: 每月 $ 7500 地區: 港九新界, 魚涌, 灣仔

資歷: 中五程度; 中五畢業;良好電腦軟件應用知識Word,Excel,PPT,Visual FoxPro;懂操作辦公室文儀器材.*須是香港特區永久居民

職責: 一般文書工作;解答電話查詢及有關選民登記及選舉的準備工作.*續資歷:具文書處理及客戶服務工作經驗優先;打字:中20,英30wpm(須測試)優先.

去商場睇《 溏 心 》送鮑魚

荷 里 活 廣 場 靚 女 公 關 Vicky , 噚 日 打 電 話 話 有 益 我 , 廣 場 即 日 起 到 今 個 禮 拜 五 , 晚 晚 商 場 250 吋 大 電 視 直 播 《 溏 心 風 暴 》 結 局 篇 , 叫 我 睇 。 , 我 屋 企 都 有 得 睇 啦 , 使 乜 走 到 商 場 睇 呀 , 除 非 有 免 費 鮑 魚 食 啦 。
Vicky 笑 笑 口 話 , 就 係 有 鮑 魚 送 。 佢 話 只 要 顧 客 聽 日 到 周 五 廣 場 消 費 滿 200 蚊 , 就 可 以 到 場 參 加 周 五 晚 大 結 局 有 獎 遊 戲 , 贏 取 每 罐 價 值 280 蚊 鮑 魚 , 「 我 會 送 出 100 罐 , 遊 戲 好 鬼 簡 單 , 答 問 題 咁 咋 。 」 查 詢 電 話 : 2118 8811 。

Next entries »